Giới thiệu khoa

Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ trường Đại học Văn Hiến được thành lập năm 2013 theo Quyết định số 411/QĐ-ĐHVH ngày 17/10/2013 trên cơ sở kết hợp 2 khoa Công nghệ thông tin (thành lập 1999) và khoa Điện tử – Viễn thông (thành lập 2001) với nhiệm vụ đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ thông tin và Kỹ sư ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông.

Ngoài lực lượng giảng viên cơ hữu, Khoa còn có một đội ngũ giảng viên thỉnh giảng có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cao ...

giới thiệu khoa