Thông báo: V/v thực tập tốt nghiệp

line
09 tháng 01 năm 2017

Vui lòng xem các file đính kèm:

1. Kế hoạch: Ke hoach TTTN khoa13-ktcn.pdf 

2. Phân công giảng viên hướng dẫn ngành CNTT: Phan cong GVHD THUC TAP TN-KHOA 2013-2017-CNTT.pdf

3. Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn ngành ĐT-TT: Phan cong GVHD THUC TAP TN-KHOA 2013-2017-DTVT.pdf

Từ khóa: thuc tap tot nghiep